O úřadu


Energetický regulační úřad (ERÚ, úřad) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Úřad sídlí v Jihlavě, dislokované pracoviště má v Praze a Ostravě. Úřad řídí  Rada Energetického regulačního úřadu (Rada). Podle § 17b odstavce 2 energetického zákona členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období členů Rady je 5 let. Každý rok je jmenován jeden člen Rady. Do funkce předsedy Rady je člen Rady jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě, nejvýše však na dobu 3 let. Současná Rada byla jmenována s účinností od 1. srpna 2017 ve složení:

 

JUDr. PhDr. Vratislav Košťál - člen Rady ERÚ  

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. - člen Rady ERÚ

Ing. Vladimír Outrata - předseda Rady ERÚ

Ing. Jan Pokorný - člen Rady ERÚ  

Ing. Vladimír Vlk - člen Rady ERÚ  

 

Působnost ERÚ:

 • regulace cen,
 • podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích,
 • výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích,
 • podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
 • podpora kombinované výroby elektřiny a tepla,
 • podpora biometanu,
 • podpora decentrální výroby elektřiny a ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií,
 • ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci,
 • ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích.

 

Organizační strukturu ERÚ tvoří:

 • oddělení interního auditu,
 • bezpečnostní ředitel,
 • sekce úřadu,
 • sekce regulace,
 • sekce legislativně správní,
 • sekce podporovaných zdrojů,
 • sekce provozní,
 • sekce kontroly.

Sekce regulace připravuje cenová rozhodnutí úřadu pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. V rámci sekce se rozhodují spory, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli licencí a jejich zákazníky, schvalují se pravidla provozování přenosové soustavy a distribučních soustav v elektroenergetice, řád provozovatele přepravní soustavy a řády provozovatelů distribučních soustav v plynárenství. Sekce regulace připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu a zákonu o podporovaných zdrojích energie, stanovuje pravidla pro organizování trhu s elektřinou a plynem a zabývá se analýzou fungování těchto trhů, stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství.

Sekce se člení na pět odborů a jedno oddělení - odbor elektroenergetiky, odbor plynárenství, odbor teplárenství, odbor statistický a bezpečnosti dodávek, odbor kontroly nákladů a oddělení monitoringu trhu.

Sekce legislativně správní zajišťuje činnosti legislativně právního charakteru. Další klíčovou aktivitou, kterou sekce zajišťuje, je výkon kontroly a dozoru nad ochranou spotřebitele.

Sekce se člení na tři odbory a dvě oddělení - odbor II. instance, odbor právní ochrany spotřebitele, odbor správních řízení, oddělení legislativně právní a oddělení schvalovacích a sporných řízení.

Sekce podporovaných zdrojů se zabývá problematikou podporovaných zdrojů dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Připravuje cenové rozhodnutí, ve kterém stanovuje výši finanční provozní podpory na elektřinu z podporovaných zdrojů energie, která vzniká využitím obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů, nebo vzniká v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, a dále výši finanční provozní podpory tepla na základě zákona č. 165/2012 Sb. Sekce podporovaných zdrojů zároveň připravuje prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie. Oddělení právní POZE poskytuje komplexní právní poradenství v rámci odboru podporovaných zdrojů a ostatním útvarům ERÚ. V rámci procesních postupů se oddělení právní POZE zabývá především vedením správních řízení prvního stupně, jejichž předmětem je rozhodování o právech a povinnostech účastníků řízení za porušení povinností stanovených energetickým zákonem.

Sekce se člení na odbor kontroly POZE, oddělení podpory POZE a oddělení právní POZE.

Sekce úřadu zajišťuje činnosti související s řízením úřadu, vyplývající z právních norem státu, a vztahy s ostatními ústředními orgány státní správy, včetně Vlády ČR a Parlamentu ČR. Do působnosti sekce dále spadá rozkladová komise - odborný poradní orgán pro projednávání problematiky zákona č. 458/2000 Sb. Dále zajišťuje činnosti spojené s působností ERÚ vymezenou podle § 3 až § 14 a § 17 odst. 6 písm. a) až c) a h) zákona č. 458/2000 Sb. a dále na národní úrovni dohled nad zajištěním integrity a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií v rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011.

Sekce se člení na tři odbory - odbor kanceláře Rady, odbor REMIT, který zajišťuje na národní úrovni dohled nad integritou a transparentností velkoobchodních trhů s energií v rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011 a odbor licencí, který rozhoduje o udělení, změně nebo zrušení licence, jež je základním předpokladem pro podnikání v energetických odvětvích.

Sekce provozní odpovídá za správu samostatné kapitoly státního rozpočtu podle § 17 energetického zákona, dále za činnosti ekonomické, správy majetku, provozu úřadu, mzdové, personální a organizační, za oblast BOZP a PO, za oblast veřejných zakázek a za oblast informatiky a komunikačních technologií.

Sekce je organizačně členěna na oddělení ekonomické a finanční, oddělení hospodářské správy, odbor organizace a veřejných zakázek a odbor ICT.

Sekce kontroly provádí dozor nad dodržováním energetického zákona v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, a dále zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Při výkonu kontroly se postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), pokud není energetickým zákonem stanoveno jinak. Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu. Před zahájením kontroly z vlastního podnětu Energetický regulační úřad rovněž hodnotí důvodnost podnětu osob, které podnět ke kontrole podaly.

Sekce se člení na odbor kontroly teplárenství, odbor kontroly elektroenergetiky a plynárenství.

Oddělení interního auditu podléhá přímo Radě a zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Počet zaměstnanců úřadu je stanoven na 313.

Energetický regulační úřad hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu a nemá žádnou hospodářskou činnost, žádné majetkové účasti v tuzemských ani zahraničních společnostech, žádné účelové transfery, není oprávněn poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci, nemá žádné výdaje, vyplývající z koncesních smluv a nemá další podřízené organizační složky.