O úřadu

 

Energetický regulační úřad (ERÚ, úřad) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Úřad sídlí v Jihlavě, dislokované pracoviště má v Praze a Ostravě. Úřad řídí  Rada Energetického regulačního úřadu (Rada). Podle § 17b odstavce 2 energetického zákona členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období členů Rady je 5 let. Každý rok je jmenován jeden člen Rady. Do funkce předsedy Rady je člen Rady jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě, nejvýše však na dobu 3 let. Současná Rada byla jmenována s účinností od 1. srpna 2017 ve složení:

 

JUDr. PhDr. Vratislav Košťál - člen Rady ERÚ, vykonává v rámci řízení ERÚ namísto Rady zvláštní působnost radního rezortu legislativně-správního, komunikace a vědy a výzkumu,

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. - člen Rady ERÚ, vykonává v rámci řízení ERÚ namísto Rady zvláštní působnost radního rezortu podpory POZE, statistiky a provozní agendy úřadu,

Ing. Vladimír Outrata - předseda Rady ERÚ, vykonává v rámci řízení ERÚ namísto Rady zvláštní působnost radního rezortu plynárenství a lidských zdrojů,

Ing. Jan Pokorný - člen Rady ERÚ, vykonává v rámci řízení ERÚ namísto Rady zvláštní působnost radního rezortu teplárenství, licencí a REMIT,

Ing. Vladimír Vlk - člen Rady ERÚ, vykonává v rámci řízení ERÚ namísto Rady zvláštní působnost radního rezortu elektroenergetiky a kontroly.

 

Působnost ERÚ:

  • regulace cen,
  • podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích,
  • výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích,
  • podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
  • podpora kombinované výroby elektřiny a tepla,
  • podpora biometanu,
  • podpora decentrální výroby elektřiny a ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií,
  • ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci,
  • ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích.

 

Organizační strukturu ERÚ tvoří:

• oddělení interního auditu,
• bezpečnostní ředitel,
• rezort plynárenství a lidských zdrojů,
   ◦ odbor regulace plynárenství,
   ◦ oddělení personální a mzdové,
• rezort elektroenergetiky a kontroly,
   ◦ sekce elektroenergetiky a podpory regulace,
   ◦ sekce kontroly,
• rezort legislativně správní, komunikace a vědy a výzkumu,
   ◦ sekce legislativně správní,
   ◦ odbor kanceláře Rady,
• rezort teplárenství, licencí a REMIT,
   ◦ sekce dohledu,
   ◦ odbor regulace teplárenství,
• rezort podpory POZE, statistiky a provozní agendy úřadu,
   ◦ sekce provozní,
   ◦ sekce POZE,
   ◦ odbor statistický a bezpečnosti dodávek.

Oddělení interního auditu podléhá přímo Radě a zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rezort plynárenství a lidských zdrojů

Odbor regulace plynárenství zejména připravuje a vydává cenová rozhodnutí úřadu pro odvětví plynárenství, dále připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu, stanovuje pravidla pro organizování trhu s plynem a provádí monitoring a analýzy fungování trhu s plynem, stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb plynárenství. V rámci činnosti odboru se  dále mimo jiné rozhodují spory mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli licencí a jejich zákazníky, schvalují se řády provozovatele přepravní soustavy, řády provozovatele distribuční soustavy, řády provozovatele zásobníku plynu a obchodní podmínky operátora trhu.

Odbor regulace plynárenství se člení na dvě oddělení – oddělení regulace cen oddělení sítí a organizace trhu.

Rezort plynárenství a lidských zdrojů dále zahrnuje oddělení personální a mzdové.

 

Rezort elektroenergetiky a kontroly

Sekce regulace elektroenergetiky a podpory regulace stanovuje parametry regulace, na základě kterých stanovuje regulované ceny elektřiny a připravuje a vydává cenová rozhodnutí úřadu pro odvětví elektroenergetiky. V rámci sekce se rozhodují spory, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli licencí a jejich zákazníky, schvalují se pravidla provozování přenosové soustavy a distribučních soustav v elektroenergetice, řád provozovatele přepravní soustavy. Sekce regulace připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu a zákonu o podporovaných zdrojích energie, stanovuje pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zabývá se analýzou fungování tohoto trhu, stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice. Sekce zastupuje úřad v odborných elektroenergetických skupinách v rámci struktur CEER a ACER, EC a V4. Sekce má dále na starosti koordinaci evropských agend ERÚ.

Sekce se člení na dva odbory a jedno oddělení - odbor regulace elektroenergetiky, odbor podpory cenové regulace oddělení mezinárodního trhu.

Sekce kontroly provádí dozor nad dodržováním energetického zákona v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství, a dále zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Při výkonu kontroly se postupuje podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), pokud není energetickým zákonem stanoveno jinak. Energetický regulační úřad provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu. Před zahájením kontroly z vlastního podnětu Energetický regulační úřad rovněž hodnotí důvodnost podnětu osob, které podnět ke kontrole podaly.

Sekce se člení na odbor kontroly teplárenství a odbor kontroly elektroenergetiky a plynárenství.

 

Rezort legislativně správní, komunikace a vědy a výzkumu

Sekce legislativně správní zajišťuje činnosti legislativně právního charakteru. Další klíčovou aktivitou, kterou sekce zajišťuje, je výkon kontroly a dozoru nad ochranou spotřebitele.

Sekce se člení na tři odbory a tři oddělení - odbor II. instance, odbor právní ochrany spotřebitele, odbor správních řízení, oddělení legislativně právní, oddělení schvalovacích a sporných řízení a oddělení právní POZE.

Odbor kanceláře Rady zajišťuje podmínky pro výkon řídící a kontrolní činnosti Rady, při uplatnění jejích práv a povinností a odpovědností vyplývajících z energetického zákona a z jiných právních norem vztahujících se k výkonu vedoucího správního úřadu nebo služebního orgánu. Odbor kanceláře Rady je také nositelem komunikace úřadu, externí i interní.

Odbor se člení na dvě oddělení – oddělení administrativní a oddělení komunikace.

 

Rezort teplárenství, licencí a REMIT

Sekce dohledu zajišťuje činnosti související s řízením úřadu, vyplývající z právních norem státu, a vztahy s ostatními ústředními orgány státní správy, včetně Vlády ČR a Parlamentu ČR. Do působnosti sekce dále spadá rozkladová komise - odborný poradní orgán pro projednávání problematiky zákona č. 458/2000 Sb. Dále zajišťuje činnosti spojené s působností ERÚ vymezenou podle § 3 až § 14 a § 17 odst. 6 písm. a) až c) a h) zákona č. 458/2000 Sb. a dále na národní úrovni dohled nad zajištěním integrity a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií v rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011.

Sekce se člení na dva odbory - odbor REMIT, který zajišťuje na národní úrovni dohled nad integritou a transparentností velkoobchodních trhů s energií v rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1227/2011 odbor licencí, který rozhoduje o udělení, změně nebo zrušení licence, jež je základním předpokladem pro podnikání v energetických odvětvích.

Odbor regulace teplárenství vytváří regulační rámec pro oblast teplárenství, která spočívá zejména ve stanovení pravidel pro kalkulaci a sjednávání věcně usměrňovaných cen tepelné energie a připravuje cenové rozhodnutí k cenám tepelné energie. Zpracovává, vyhodnocuje a zveřejňuje přehledy cen tepelné energie.

Odbor regulace teplárenství se člení na dvě oddělení – oddělení regulace cen a oddělení sítí a organizace trhu.

 

Rezort podpory POZE, statistiky a provozní agendy úřadu

Sekce provozní odpovídá za správu samostatné kapitoly státního rozpočtu podle § 17 energetického zákona, dále za činnosti ekonomické, správy majetku, provozu úřadu a organizační, za oblast BOZP a PO, za oblast veřejných zakázek a za oblast informatiky a komunikačních technologií.

Sekce je organizačně členěna na oddělení ekonomické a finanční, oddělení hospodářské správy, odbor organizace a veřejných zakázek a odbor ICT.

Sekce podporovaných zdrojů se zabývá problematikou podporovaných zdrojů dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Připravuje cenové rozhodnutí, ve kterém stanovuje výši finanční provozní podpory na elektřinu z podporovaných zdrojů energie, která vzniká využitím obnovitelných zdrojů energie, druhotných zdrojů, nebo vzniká v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, a dále výši finanční provozní podpory tepla na základě zákona č. 165/2012 Sb. Sekce podporovaných zdrojů zároveň připravuje prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie. Oddělení právní POZE poskytuje komplexní právní poradenství v rámci odboru podporovaných zdrojů a ostatním útvarům ERÚ. V rámci procesních postupů se oddělení právní POZE zabývá především vedením správních řízení prvního stupně, jejichž předmětem je rozhodování o právech a povinnostech účastníků řízení za porušení povinností stanovených energetickým zákonem.

Sekce se člení na odbor kontroly POZE a oddělení podpory POZE.

Odbor statistický a bezpečnosti dodávek se zabývá statistikou pro oblast elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství a souhrnné informace zveřejňuje v ročních a čtvrtletních zprávách o provozu soustav v energetických odvětvích. Odbor se současně věnuje problematice bezpečnostního standardu dodávky plynu a sleduje a vyhodnocuje kvalitu dodávek a služeb v oblasti elektroenergetiky.

Odbor statistický a bezpečnosti dodávek zahrnuje jedno oddělení – oddělení statistiky a sledování kvality.

 

Počet zaměstnanců úřadu je stanoven na 313.

Energetický regulační úřad hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu a nemá žádnou hospodářskou činnost, žádné majetkové účasti v tuzemských ani zahraničních společnostech, žádné účelové transfery, není oprávněn poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci, nemá žádné výdaje, vyplývající z koncesních smluv a nemá další podřízené organizační složky.