Často kladené dotazy

1. Jak postupovat v případech prodeje provozoven nebo změny provozovatelů těchto provozoven z pohledu převodu provozovny z jedné licence na druhou?

2. Co dělat v případě úmrtí držitele licence, chce-li dědic či pozůstalý pokračovat ve výkonu licencované činnosti po zemřelém?

3. Co dělat v případě přeměny společnosti, chce-li právní nástupce držitele licence nebo právnická osoba vzniklá odštěpením pokračovat ve výkonu licencované činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby?

4. Co dělat v případě změny trvalého pobytu držitele licence?

5. Co dělat v případě změny sídla společnosti, která je držitelem licence?

6. Co dělat v případě změny odpovědného zástupce pro licenci?

7. Jak postupovat, když potřebujete prodloužit licenci na obchod s elektřinou či plynem?

8. Jak postupovat, chcete-li vyznačit doložku nabytí právní moci na licenci?

9. Co dělat, když jste ztratili originál licence a potřebujete vystavit její stejnopis?

 

1. Jak postupovat v případech prodeje provozoven nebo změny provozovatelů těchto provozoven z pohledu převodu provozovny z jedné licence na druhou?

I. Jedno energetické zařízení nemůže být současně na dvou licencích (dáno § 8 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů). Obecně je postup takový, že stávající držitel licence musí požádat o zrušení/změnu své licence (podle toho, zda má na licenci ještě další provozovny) a nový provozovatel musí požádat o udělení/změnu licence (podle toho, zda již licenci má či nikoli). Z důvodu zachování kontinuity licencované činnosti je vhodné, aby obě správní řízení probíhala současně a aby obě rozhodnutí (zrušení/změna a udělení/změna licence) nabyla právní moci ve stejný okamžik. Na fakt kontinuity licencované činnosti je potřeba pamatovat i v případech, pokud žadatel posune celý proces uvedením data požadovaného zahájení, respektive ukončení licencované činnosti. Data by na sebe opět měla navazovat. Upozorňujeme, že datum zahájení licencované činnosti nemůže předcházet datu nabytí právní moci rozhodnutí. Níže uvádíme orientační seznam možných dokladů, které je třeba dodat. Tento seznam prosím berte pouze jako orientační.

II. Problematikou podpory OZE se zabývá sekce POZE, ale pouze v rámci zákonem stanovené působnosti ERÚ, která je situována v dislokovaném pracovišti ERÚ v Praze (tel. ústředna Praha: 255 715 555, email: poze@eru.cz). Gestorem zákona o POZE je Ministerstvo průmyslu a obchodu, jedná se o zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů. Odbor licencí ani sekce POZE nejsou kompetentní se k otázce zachování podpory vyjadřovat.

Orientační seznam dokladů: 

Zrušení provozovny

1a. Pokud dojde k vymazání všech provozoven z licence:

 • žádost o zrušení licence - formulář D1 (pro fyzickou osobu), D2 (pro osobu právnickou);
 • správní poplatek ve výši 500,- Kč.

1b. Pokud na licenci zůstanou další provozovny:

 • žádost o změnu licence - formulář C1 (pro fyzickou osobu), C2 (pro osobu právnickou);
 • formulář Seznam jednotlivých provozoven k rušené/převáděné provozovně;
 • správní poplatek ve výši 1 000,- Kč.

Přidání provozovny na novou/již udělenou licenci

1a. Pokud je žadatel již držitelem licence:

 • žádost o změnu licence - formulář C1 (pro fyzickou osobu), C2 (pro osobu právnickou);
 • dále viz bod 2.

1b. Pokud žadatel zatím není držitelem licence:

 • žádost o udělení licence – formulář A1 (pro fyzickou osobu), A2 (pro osobu právnickou);
 • doklad o přiděleném IČO (výpis z obchodního, živnostenského či obdobného rejstříku) nebo žádost o přidělení/evidenci IČO;
 • výpis z rejstříku trestů žadatele (fyzické osoby)/všech členů statutárního orgánu (osoby právnické) (ne starší 6 měsíců, originál nebo ověřená kopie) nebo formulář s údaji pro výpis z rejstříku trestů.

2. Dále:

 • správní poplatek ve výši 1 000,- Kč;
 • plná moc oprávněné osoby, pokud není žadatelem (originál nebo ověřená kopie);
 • u právnické osoby vždy nebo u fyzické osoby (žadatele) nesplňující odbornou způsobilost, se dokládá formulář B - ustanovení odpovědného zástupce a formulář Prohlášení odpovědného zástupce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen);
 • odborná způsobilost žadatele nebo odpovědného zástupce - vzdělání technického směru (VŠ nebo SŠ s maturitou nebo vyučení v oboru), praxe v oboru (VŠ a vyučení - min. 3 roky, SŠ - min. 6 let) nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě.

POZOR! U dvou předchozích bodů (odpovědný zástupce) existuje VÝJIMKA: V případě výroby elektřiny z OZE při instalovaném výkonu energetického zařízení do 20 kW včetně neustanovují fyzické osoby odpovědného zástupce, tudíž nedokládají ani jeho odbornou způsobilost; právnické osoby jej ustanovují, ale jeho odbornou způsobilost také nedokládají.

 • formulář Seznam jednotlivých provozoven;
 • majetkový vztah nebo užívací titul k výrobně elektřiny - např. dohoda o užívání technologie nebo kupní smlouva (pokud smlouva stanoví další podmínky přechodu vlastnictví, je nutné je doložit - např. stanoví-li přechod vlastnictví zaplacením, dokládá se například faktura + doklad o zaplacení /výpis z účtu apod./ nebo prohlášení zhotovitele/prodávajícího, že částka byla uhrazena /originál nebo úředně ověřená kopie/) (z důvodů zmenšení rizika pochybností ohledně zachování nároku na podporu /podrobněji viz odstavec II./ je vhodné, aby bylo z dokumentů zřejmé, že žadatel přebírá celou provozovnu se všemi právy a povinnostmi);
 • aktuálně platná revizní zpráva zařízení (originál nebo ověřená kopie), pokud není již platná revize dodaná předchozím držitelem licence nebo nebyla dodána v originálu.

Formuláře a další informace je možno nalézt na stránkách ERÚ v sekci Licence - Informace pro žadatele (zde). (Podrobnější informace k jednotlivým dokumentům naleznete v našem metodickém pokynu (PDF, 379 kB).)

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

 

2. Co dělat v případě úmrtí držitele licence, chce-li dědic či pozůstalý pokračovat ve výkonu licencované činnosti po zemřelém?

Zemře-li držitel licence, mohou ve výkonu licencované činnosti pokračovat až do skončení řízení o dědictví:

 • dědicové ze zákona, pokud není dědiců ze závěti;
 • dědicové ze závěti a pozůstalý manžel, i když není dědicem, je-li vlastníkem nebo spoluvlastníkem energetického zařízení, které slouží k výkonu licencované činnosti;
 • pozůstalý manžel splňující podmínku uvedenou v předchozím bodě, pokud ve výkonu licencované činnosti nepokračují dědicové;
 • správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti, pokud byl k výkonu licencované činnosti ustanoven orgánem projednávajícím dědictví.

1. podstatný úkon:

Rozhodnutí pokračovat ve výkonu licencované činnosti po zemřelém musí osoba, splňující výše uvedenou podmínku (kromě správce pozůstalosti nebo vykonavatele závěti), oznámit ERÚ do 3 měsíců ode dne smrti držitele licence nebo ode dne prohlášení za mrtvého nebo zahájení řízení o prohlášení za mrtvého. Správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti do 3 měsíců ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Taková osoba bude Energetickým regulačním úřadem evidována jako "prozatímní pokračovatel ve výkonu licencované činnosti po zemřelém".

Zdvořile žádáme všechny oznamovatele a pokračovatele ve výkonu licencované činnosti po zemřelém, aby na sebe v oznámeních uváděli své jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, svůj vztah k zemřelému držiteli licence (viz odrážky výše) a kontaktní informace -  telefonní číslo a e-mailovou adresu z důvodu usnadnění následné komunikace. Děkujeme.

Upozorňujeme podatele, že podání adresovaná Energetickému regulačnímu úřadu, odboru licencí, musí splňovat náležitosti stanovené v § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti stanovené zákonem a zejména podpis osoby, která ho činí. Podaní můžete tedy učinit například písemně poštou, přes Vaši datovou schránku nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

2. podstatný úkon:

(Níže popsaný postup předpokládá skutečnost, že držitel licence byl vlastníkem energetického zařízení, a tudíž je energetické zařízení součástí řízení o dědictví. Pokud energetické zařízení není součástí řízení o dědictví, upozorňujeme, že je lhůta pro podání žádosti o udělení licence rovněž 3 měsíce ode dne smrti držitele licence nebo ode dne prohlášení za mrtvého nebo ode dne zahájení řízení o prohlášení za mrtvého.)

Osoba, která má na základě usnesení o dědickém řízení k energetickému zařízení vlastnický vztah nebo jiná osoba mající k energetickému zařízení vlastnický vztah nebo užívací titul a která hodlá pokračovat ve výkonu licencované činnosti po skončení řízení o dědictví, oznámí tuto skutečnost ERÚ do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, a současně předloží ERÚ žádost o udělení licence (viz Udělení licence).

UPOZORNĚNÍ:

Pokud energetické zařízení není součástí řízení o dědictví, je potřeba si uvědomit, že lhůta pro podání žádosti o udělení licence je totožná se lhůtou pro zaslání oznámení o úmrtí, a to tedy 3 měsíce ode dne smrti držitele licence nebo ode dne prohlášení za mrtvého nebo ode dne zahájení řízení o prohlášení za mrtvého. Pokud tak není učiněno, zaniká licence ke dni úmrtí nebo ke dni prohlášení za mrtvého nebo ke dni zahájení řízení o prohlášení za mrtvého.

Do doby vydání rozhodnutí ERÚ o udělení licence osobě uvedené v předchozím odstavci prozatímní pokračovatel pokračuje ve výkonu licencované činnosti na základě rozhodnutí ERÚ o udělení licence zemřelého držitele. Vydáním rozhodnutí ERÚ o udělení licence osobě uvedené v přechozím odstavci zaniká licence udělená zemřelému držiteli licence.

(viz § 10 odst. 8 - 10 energetického zákona)

Orientační seznam dokladů v případě licence na výrobu elektřiny z FVE do instalovaného výkonu 200 kW:

Do 3 měsíců od smrti držitele licence nebo ode dne prohlášení za mrtvého nebo zahájení řízení o prohlášení za mrtvého:

 • dopis - oznámení o úmrtí držitele licence a rozhodnutí oprávněného navrhovatele (pokračovatele) ve výkonu licencované činnosti;
 • kopie úmrtního listu držitele licence.

Do 1 měsíce od právní moci usnesení o dědickém řízení nebo do 3 měsíců ode dne smrti držitele licence nebo ode dne prohlášení za mrtvého nebo ode dne zahájení řízení o prohlášení za mrtvého v případě, kdy energetické zařízení není součástí řízení o dědictví - žádost o udělení vlastní licence:

 • správní poplatek ve výši 1 000,- Kč;
 • plná moc oprávněné osoby, pokud není žadatelem (originál nebo ověřená kopie);
 • formulář A1 - Žádost o udělení licence pro fyzickou osobu, A2 pro osobu právnickou;
 • doklad o přiděleném IČ nebo Žádost o přidělení/evidenci IČ;
 • výpis z Rejstříku trestů žadatele o licenci nebo formulář Údaje pro výpis z Rejstříku trestů (u právnické osoby pro všechny statutární orgány);
 • u právnické osoby vždy nebo u fyzické osoby nesplňující odbornou způsobilost formuláře k odpovědnému zástupci:
  • formulář Ustanovení odpovědného zástupce;
  • formulář B - Prohlášení odpovědného zástupce (podpis na formuláři musí být úředně ověřen);
 • u právnické osoby nebo fyzické osoby nesplňující odbornou způsobilost odpovědný zástupce dále přikládá (u fyzické osoby splňující odbornou způsobilost sám žadatel přikládá):
  • vzdělání technického směru (VŠ, SŠ s maturitou nebo vyučení) nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě (originál nebo ověřená kopie);
  • praxe v oboru (pro VŠ a vyučení min. 3 roky praxe, pro SŠ min. 6 let) - nejjednodušším způsobem je možno doložit praxi osvědčením o absolvování zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. s vyznačenou délkou praxe (stačí kopie) nebo prohlášením zaměstnavatele (originál nebo ověřená kopie);

POZOR! U dvou předchozích bodů (odpovědný zástupce) existuje VÝJIMKA: Při výrobě elektřiny z OZE při instalovaném výkonu energetického zařízení do 20 kW včetně neustanovují fyzické osoby odpovědného zástupce, tudíž nedokládají ani jeho odbornou způsobilost; právnické osoby jej ustanovují, ale jeho odbornou způsobilost také nedokládají.

 • formulář Seznam jednotlivých provozoven pro výrobu elektřiny;
 • vlastnictví technologické části - usnesení o dědickém řízení (originál nebo ověřená kopie) apod.;
 • není-li žadatel jediným dědicem Souhlas spoluvlastníků s podnikáním (originál nebo ověřená kopie);
 • revizní zpráva - je-li již původní revizní zpráva neplatná (originál nebo ověřená kopie).

V jiných případech se můžete řídit seznamem dokumentů dokládaných k žádosti o udělení licence dle jejího typu - viz. sekce Licence - Informace pro žadatele. Není vždy nutné dokládat všechny dokumenty - ty, které jsou obsaženy v původním spise, mohou být zkopírovány do spisu nového. Obecně platí, že formuláře kopírovat nelze, avšak dokumenty o vzdělání či praxi odpovědného zástupce (zůstává-li stejný), vyjádření Stavebního úřadu, revizní zprávy apod. kopírovat lze, jsou-li stále platné a byly-li správně dodány (zejména, je-li vyžadován originál nebo ověřená kopie).

Formuláře a další informace je možno nalézt na stránkách ERÚ v sekci Licence - Informace pro žadatele. (Podrobnější informace k jednotlivým dokumentům naleznete v našem metodickém pokynu (PDF, 379 kB).)

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

 

3. Co dělat v případě přeměny společnosti, chce-li právní nástupce držitele licence nebo právnická osoba vzniklá odštěpením pokračovat ve výkonu licencované činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby?

Při přeměně právnické osoby může právní nástupce držitele licence nebo právnická osoba vzniklá odštěpením pokračovat v provozování licencované činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby za předpokladu, že do 1 měsíce ode dne právních účinků přeměny oznámí pokračování v licencované činnosti ERÚ a současně mu předloží žádost o udělení licence na činnost, kterou vykonává na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby. Do doby vydání rozhodnutí o udělení licence pro přeměněnou právnickou osobu nebo právnickou osobu vzniklou odštěpením pokračuje právní nástupce nebo právnická osoba vzniklá odštěpením ve výkonu licencované činnosti. Vydáním rozhodnutí o žádosti o udělení licence právnímu nástupci nebo právnické osobě vzniklé odštěpením zaniká licence přeměňované právnické osobě.

Upozorňujeme, že přeměnou právnické osoby se rozumí také změna právní formy, např. ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Účinností přeměny pak dochází k zániku licence!

Orientační seznam dokladů pro udělení licence novému právnímu nástupci nebo právnické osobě vzniklé odštěpením naleznete zde pod nadpisem „Druhy licencí" – zvolte seznam dle druhu licencované činnosti, která má být vykonávána. Není vždy nutné dokládat všechny dokumenty - ty, které jsou obsaženy v původním spise, mohou být zkopírovány do spisu nového. Obecně platí, že formuláře kopírovat nelze, avšak dokumenty o vzdělání či praxi odpovědného zástupce (zůstává-li stejný), vyjádření Stavebního úřadu, revizní zprávy apod. kopírovat lze, jsou-li stále platné a byly-li správně dodány (zejména, je-li vyžadován originál nebo ověřená kopie). Nezapomínejte prosím uvádět telefonické a e-mailové kontakty na vyřizující osoby pro usnadnění komunikace při nutnosti doplnění Vaší žádosti. Podrobnosti k dokladům přikládaným k žádostem o udělení licence naleznete v Metodickém návodu.

Formuláře a další informace je možno nalézt na stránkách ERÚ v sekci Licence - Informace pro žadatele.

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním

 

4. Co dělat v případě změny trvalého pobytu držitele licence?

Držitel licence je podle § 9 odst. 1 energetického zákona povinen neprodleně oznámit změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence. Tato konkrétní změna nevyžaduje zaslání žádosti o změnu licence a zaplacení správního poplatku, avšak z důvodu přehlednosti a aktuálnosti doporučujeme tyto změny úřadu alespoň ohlásit. Využít můžete jednu z následujících možností:

 • oznámení datovou zprávou (ID naší datové schránky je eeuaau7),
 • oznámení dopisem zaslaným poštou (na adresu Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava) nebo
 • oznámení e-mailem na adresu podatelna@eru.cz.

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

 

5. Co dělat v případě změny sídla společnosti, která je držitelem licence?

Držitelem licence je podle § 9 odst. 1 energetického zákona povinen neprodleně oznámit změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence. Tato konkrétní změna nevyžaduje zaslání žádosti o změnu licence a zaplacení správního poplatku, avšak z důvodu přehlednosti a aktuálnosti doporučujeme tyto změny úřadu alespoň ohlásit. Využít můžete jednu z následujících možností:

 • oznámení datovou zprávou (ID naší datové schránky je eeuaau7),
 • oznámení dopisem zaslaným poštou (na adresu Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava) nebo
 • oznámení e-mailem na adresu podatelna@eru.cz.

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

 

6. Co dělat v případě změny odpovědného zástupce pro licenci?

Přestane-li v průběhu výkonu licencované činnosti odpovědný zástupce svou funkci vykonávat nebo přestane-li splňovat podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce, má držitel licence povinnost do 15 dnů navrhnout nového odpovědného zástupce. Do doby schválení nového odpovědného zástupce odpovídá za výkon licencované činnosti držitel licence.

Upozorňujeme, že odpovědným zástupcem právnické osoby nesmí být člen dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu právnické osoby, pro niž má vykonávat funkci odpovědného zástupce!

(viz § 6 energetického zákona)

Orientační seznam dokladů:

 • správní poplatek ve výši 1 000,- Kč;
 • formulář C1 - Žádost o změnu licence fyzických osob, C2 osob právnických;
 • formulář B - Ustanovení odpovědného zástupce;
 • formulář Prohlášení odpovědného zástupce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen);
 • výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce, v případě českého státního příslušníka postačí formulář Údaje pro výpis z Rejstříku trestů;
 • dále pak u některých licencí dle druhu licence:

Licence na výrobu elektřiny:

 • odborná způsobilost odpovědného zástupce: vzdělání technického směru (VŠ nebo SŠ s maturitou), praxe v oboru (VŠ min. 3 roky, SŠ min. 6 let) nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě.

V případě instalovaného výkonu do 1 MW včetně postačí vyučení v oboru a praxe min. 3 roky nebo výše zmíněné osvědčení. POZOR! VÝJIMKA: Při výrobě elektřiny z OZE při instalovaném výkonu energetického zařízení do 20 kW včetně neustanovují fyzické osoby odpovědného zástupce, tudíž nedokládají ani jeho odbornou způsobilost; právnické osoby jej ustanovují, ale jeho odbornou způsobilost také nedokládají.

Licence na distribuci elektřiny, rozvod tepelné energie nebo na výrobu tepelné energie:

 • odborná způsobilost odpovědného zástupce: vzdělání technického směru (VŠ nebo SŠ s maturitou), praxe v oboru (VŠ min. 3 roky, SŠ min. 6 let) nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě. V případě samostatného distribučního zařízení elektřiny/rozvodného zařízení tepelné energie/výrobny tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačí vyučení v oboru a praxe min. 3 roky nebo výše zmíněné osvědčení.

Licence na výrobu, distribuci nebo uskladňování plynu, licence na obchod s elektřinou a plynem:

 • odborná způsobilost odpovědného zástupce: vzdělání technického směru (VŠ nebo SŠ s maturitou), praxe v oboru (VŠ min. 3 roky, SŠ min. 6 let).

Upozorňujeme, že při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon činnosti odpovědného zástupce, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona č. 18/2004, o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů. (O uznání odborné kvalifikace po výkon licencované činnosti více zde.)

Formuláře a další informace je možno nalézt na stránkách ERÚ v sekci Licence - Informace pro žadatele. (Podrobnější informace k jednotlivým dokumentům naleznete v našem metodickém pokynu (PDF, 379 kB).)

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

 

7. Jak postupovat, když potřebujete prodloužit licenci na obchod s elektřinou či plynem?

O změnu licence ve smyslu prodloužení její platnosti je nutné požádat v rozmezí 6 měsíců až 90 dní před uplynutím doby, na kterou byla licence udělena. Licenci pro obchod lze prodloužit nejvýše na dobu 5 let.

(viz § 9 odst. 6 energetického zákona)

Orientační seznam dokladů:

 • správní poplatek ve výši 1 000,- Kč;
 • plná moc oprávněné osoby, pokud není žadatelem (originál nebo ověřená kopie);
 • formulář C1 - Žádost o změnu licence fyzické osoby, C2 pro osobu právnickou;
 • čestné prohlášení, že odpovědný zástupce zůstává stejný, a prokázání odborné způsobilosti odpovědného zástupce (vzdělání technického směru /VŠ nebo SŠ s maturitou/, praxe v oboru /VŠ min. 3 roky, SŠ min. 6 let/), v případě, že tak již nebylo dříve učiněno;
 • v případě nového odpovědného zástupce formulář B - Ustanovení odpovědného zástupce, formulář Prohlášení odpovědného zástupce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen), výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce (v případě českého státního příslušníka postačí formulář Údaje pro výpis z Rejstříku trestů) a prokázání odborné způsobilosti odpovědného zástupce (vzdělání technického směru /VŠ nebo SŠ s maturitou/, praxe v oboru /VŠ min. 3 roky, SŠ min. 6 let/);
 • poslední účetní závěrka ověřená auditorem v případě, že má žadatel povinnost zpracovat audit, včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním období vykonával podnikatelskou činnost, případně daňovou evidenci nebo záznam o příjmech a výdajích podle zákona upravujícího daně z příjmů;
 • čestné prohlášení o finanční způsobilosti - vzor zde.

Upozorňujeme, že při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti vyžadované pro výkon činnosti odpovědného zástupce, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona č. 18/2004, o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů. (O uznání odborné kvalifikace po výkon licencované činnosti více zde.)

Formuláře a další informace je možno nalézt na stránkách ERÚ v sekci Licence - Informace pro žadatele. (Podrobnější informace k jednotlivým dokumentům naleznete v našem metodickém pokynu (PDF, 379 kB).)

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

 

8. Jak postupovat, chcete-li vyznačit doložku nabytí právní moci na licenci?

V tomto případě zašlete originál nebo úředně ověřenou kopii licence (na prostou kopii nelze vyznačovat nabytí právní moci) na odbor licencí ERÚ v Ostravě. V případě, že jsme vám zaslali udělenou licenci do datové schránky, můžete nám ji zaslat obratem zpět v přesně takové podobě, v jaké vám od nás přišla (nemusíte dělat konverzi do listinné podoby a poté opět do elektronické).

V průvodním dopise nebo alespoň krátkou větou na samostatném papíru nás obeznamte s tím, že nám licenci zasíláte za účelem vyznačení doložky nabytí právní moci. V případě datové schránky stačí toto uvést do položky "Věc".

Jste-li fyzická osoba a přejete-li si zaslat licenci opatřenou touto doložkou na jinou adresu, než je vaše adresa podnikání, nezapomeňte nás o tom také obeznámit. V případě právnické osoby zasíláme korespondenci primárně do datové schránky; přejete-li si zaslat licenci s vyznačenou doložkou nabytí právní moci poštou na sídlo firmy, rovněž nás o této skutečnosti informujte.

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.

 

9. Co dělat, když jste ztratili originál licence a potřebujete vystavit její stejnopis?

Pokud nemůžete najít originál licence, můžeme Vám vystavit její stejnopis. Tento úkon je zpoplatněn dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 50,- Kč za každou stranu. Pokud si nejste jisti, kolik stran má Vaše licence, můžete požádat o sdělení této informace telefonicky na oddělení licencí (tuto skutečnost Vám sdělí kterýkoli referent).

Žádost o vystavení stejnopisu zašlete na odbor licencí ERÚ v Ostravě. Kolek (kolky) v příslušné hodnotě je možno nalepit přímo na žádost, kterou stačí napsat jednoduchou větou (není třeba žádný formulář). Chcete-li zaplatiti správní poplatek převodem z bankovního účtu, informace k platbě naleznete v informacích pro žadatele (přímý odkaz na informace k platbě zde).

Toto vyjádření Energetického regulačního úřadu má pouze obecný a informační charakter, není správním rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve smyslu § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nezavazuje svého adresáta ani žádné další subjekty. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem.