Dotazník pro posouzení zpětných vlivů na síť elektrických zařízení, která nesplňují podmínky ČSN EN 61000-3-2/3
Vysvětlivky k dotazníku pro p osouzení zpětných vlivů: Dotazník je součástí žádosti o připojení k síti a pokud je to nutné (viz odstavec 2 a 3) vyplňuje a podepisuje jej organizace zajišťující elektroinstalaci v zařízení uživatele sítě. Formuláře jsou k dispozici u provozovatele LDS. P ro připojení více přístrojů/zařízení stejného typu postačí vyplnit jeden dotazník, jinak je zapotřebí vyplnit příslušný dotazník pro každý přístroj/zařízení. V případě potřeby může provozovatel sítě vyžádat další údaje potřebné pro posouzení. K čemu slouží tento dotazník? Pro zajištění přiměřené kvality síťového napětí v distribučních sítích je nutné, aby zařízení zvažovaná pro připojení k síti splňovala určité podmínky týkající se zpětných vlivů. Pomocí dotazníku může provozovatel sítě posoudit zpětné vliv y na síť s přihlédnutím k individuálním vlastnostem sítě a připojení. Proč je nutné vyplnit tento dotazník? S ohledem na zpětné vlivy na síť mohou být přístroje a zařízení, splňující požadavky ČSN EN 61000 - 3 - 2/3 bez dalšího připojeny. Pro ostatní přístroj e a zařízení je zapotřebí tento dotazník vyplnit. Na základě těchto údajů a dat o síti v místě připojení rozhodně provozovatel sítě pomocí směrnice pro posuzování zpětných vlivů (PNE 33 3430 - 0) zda je připojení v požadované formě možné nebo je zapotřebí da lších opatření k souhlasu s žádostí o připojení. Pokyny pro vyplnění dotazníku. Následující pokyny mají napomoci k vyplnění částí 1 až 4 dotazníku. Část 1 do políčka Oblast použití a adresa umístění přístroje/zařízení je zapotřebí uvést v jakém prostředí má být přístroj/zařízení provozováno, jako např. domácnost, zemědělství, úřad, výpočetní středisko, zdravotnické zařízení, lanovka, pila, tkalcovna, výrobna umělých hmot, diskotéka, papírna, cementárna, truhlářství, vodárna, čistička odpadních vod, výrobna armování apod. Pokud adresa zařízení není shodná s adresou zákazníka, je ji třeba uvést. Část 2 druh přístroje/zařízení popisuje co nejpřesněji funkci. Příklady jsou: pohon lanovky, bodová svářečka, katr, hoblovací stroj, míchačka, papírenský stroj, foto voltaický zdroj, větrná elektrárna, štěpkovač, vibrátor betonu, indukční pec, oblouková pec, UPS, vícenásobná okružní pila, rentgen, počítačový tomograf, kopírky, klimatizace, tepelné čerpadlo, výtlačný lis, kovací lis, výtah atd. Pokud je v zařízení uživa tele sítě připojeno více přístrojů/zařízení stejného typu, je zapotřebí udat počet. Část 3 Jmenovitý výkon a síťové připojení jsou zpravidla na typovém štítku nebo v technických datech přístroje/zařízení. V případě, že krátkodobě odebírá vyšší výkon, jako u bodových svářeček, rentgenů, počítačových tomografů nebo při spouštění motorů je nezbytně nutné udat též nejvyšší výkon . Dotaz stálá změna zatížení je třeba zodpovědět v případech, kdy v průběhu 10 minut dochází ke změně zatížení. Jednotlivé málo časté zapínací rázy strojů se do toho nepočítají (viz. Část 4). Stálou změnu zatížení vyvolávají např. topení s termostatem nebo paketovou regulací, katry, okružní pily, kopírky, laserové tiskárny, tkalcovské stavy, švové a bodové svářečky, kompresory, klimatiza ce apod. Pokud je spotřebič nebo zařízení užívá usměrňovačové zapojení ke snížení rozběhových proudů motorů, k řízení výkonu nebo k přeměně elektrické energie, je zapotřebí v políčku „ provoz s usměrňovačem “ uvést „ ano “. Dotazy na další údaje jsou v části 4 . Pokud zařízení dodává elektrickou energii zpět do sítě, jako např. malé vodní elektrárny, fotovoltaika, větrné elektrárny neb o usměrňovačové pohony s rekuperací při brzdění, je zapotřebí na dotaz „ zpětná dodávka do sítě odpovědět ano a udat maximální zpě tný výkon. Pokud je označena „ kompenzace jalového výkonu “ je zapotřebí udat maximální kompenzační výkon spolu se stupni, např. ve tvaru 5x80 kVAr. Následující políčko slouží k udání „ způsobu provedení “ , jako nehrazená, hrazená (údaj reaktančního činitele) nebo sací obvod.